COVİD-19 SALGINI VE ALINAN TEDBİRLER

1) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 53904766/16.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; Koronavirüs salgını nedeniyle Gümrük Yönetmeliğin 332/2 maddesine ilişkin tedbirler konulu yazıda özetle;…. Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesindeki, geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşyanın antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınması, antrepo beyannamesinin de, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi, sürenin bitiminden önce ilgilisinin yazılı ve gerekçeli talebine istinaden gümrük idaresinin bu süreyi bir gün uzatabilmesine yönelik uygulamadaki bir günlük ek süre verilmesi uygulamasının Koronavirüs salgını nedeniyle 5 iş günü olarak uygulanması yönünde karar alınmıştır.

 

2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 53939629/17.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; Korona tedbirleri konulu yazıda özetle; …Gümrük Yönetmeliğinin eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması ve alınan tahlil raporlarının emsal olarak kullanabilmesine ilişkin,

i) 196/2-b maddesindeki tahlil raporunun emsal olarak bir yıl kullanılabilmesi,

ii) 196/2-c maddesindeki eşyaya ilişkin onaylanmış kişi statü belgesine(OKSB) veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına (YYS)  sahip olanlar tarafından tahlil raporunun 6 ay süreyle emsal olarak kullanılabilmesi

uygulamasının,

a) bir yıl emsal olarak kullanılabilecek raporlar bakımından 1 Ocak 2019 ve sonrasında düzenlenen tahlil raporlarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar

b) OKSB ve YYS sahiplerinin altı ay emsal olarak kullanılabilecek raporlar bakımından 1 Temmuz 2019 ve sonrasında düzenlenen tahlil raporlarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar

c) 1 Ocak 2019 ve sonrasında Gümrük Laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlarca düzenlenen tahlil raporlarının Yönetmeliğin 196/2-d maddesi kapsamında emsal olarak 30 Haziran 2020 tarihine kadar

Kullanılmasına izin verilmiştir.

 

3) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 53934867/17.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; TPS düzeltme işlemleri konulu yazıda özetle; … Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük İdaresince verilen dahilde işleme izni, geçici ithalat izni vb. belgelerde süre uzatımı ve diğer güncelleme işlemlerinin, Bakanlığımız TPS Portalında bulunan E-Dilekçe bölümünde yer alan "E-Belge düzeltme" dilekçe türü ile TPS izinlerine ilişkin ayrıca kağıt ortamında bir başvuru yapılmasına gerek olmaksızın düzeltme talebinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.