MEVZUAT DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Dış Ticaret İşlemine konu Eşyanın Tarifesi, Kıymeti ve Menşei, gerek konulmuş olan dış ticaret politikalarının uygulanmasına bağlı olarak ilgili kurumlardan alınması gerekli belgelerin belirlenmesi gerekse eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi oranlarının belirlenmesi, eşyanın herhangi bir mali yükümlülüğe tabi olup olmadığının tespit edilmesi bağlamında önem arz etmektedir.

Gümrük İdarelerinde dış ticaret ile iştigal eden firmalarımızın bu hususta herhangi bir sorun yaşamalarının önüne geçilmesi, oluşan ihtilafların çözümü bakımından Net Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. bu alanlarda danışmalık hizmeti vermektedir.

Gümrük Rejimleri

Dış ticaret işlemine konu edilmek üzere Gümrük İdaresine sunulan eşyanın yükümlüsünce bir gümrük rejimine tabi tutulması kaçınılmazdır. Bu çerçevede Net Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.,

1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,

2) İhracat Rejimi,

3) Transit Rejimi,

4) Dahilde İşleme Rejimi,

5) Hariçte İşleme Rejimi,

6) Geçici İthalat Rejimi,

7) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,

8) Antrepo Rejimi

ile ilgili olarak sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük Vergileri ve Mali Yükümlülükler

İthalat işlemlerinde gümrük vergisi/ilave gümrük vergisi oranları, eşyanın tercihli tarife ve/veya tercihli menşei uygulamasına tabi olup olmamasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca bazı eşyalarda, ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi, toplu konut fonu, gibi çeşitli mali yükler söz konusu olabilmektedir. Net Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti., ithalat ve ihracatta tahsil edilen vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili olarak, bunların oranları, istisna veya muafiyet sağlanmasının koşulları vb. alanlarda sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamalarında Yaşanan İhtilafların Yönetimi

Gümrük mevzuatında, vergi kaybına neden olan ihlallere, dış ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik ihlallere, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin rejim hükümleri ihlalleri bakımından ağır yaptırımlar bulunmaktadır.

Bu manada, vergi farkı oluşturan usulsüzlüklerle ilgili olarak ödenmeyen vergilerin yanısıra bunları üç katı,

Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin(eşya kıymeti ile ithalat vergilerinin toplamı) iki katı,

Ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik fiillerle ilgili olarak, eşyanın vergilerinin yanısıra gümrüklenmiş değerinin iki katı

Para cezası uygulanmaktadır.

Diğer taraftan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda ise hürriyeti bağlayıcı cezalar ile adli para cezaları içeren çeşitli yaptırımlar öngörmüştür.

Net Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti., yürütülen dış ticaret işlemleri ile ilgili olarak firmaların karşılaştıkları bu ihtilaf süreçlerinde (İdari itiraz, idari yargı yolları, adli yargı aşamaları) sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük Uzlaşma Süreç Yönetimi

25.02.2011 tarihli ve 25857 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Yasa ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244. maddesinde yapılan düzenleme ile

Yapılan beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; Gümrük İdaresi ile Yükümlüler veya Cezanın Muhatabı arasında uzlaşma usulü hayata geçirilmiştir.

Net Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti., Uzlaşma Uygulamasına konu olabilecek gümrük vergileri ile cezaların kapsamı, Uzlaşma Talebinin süresi, Uzlaşmanın sağlanması halinde yapılacak işlemler, uzlaşmanın sağlanamaması halinde izlenecek yollar, uzlaşmaya konu olamayacak alacak ve cezalar konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

UZLAŞMAYA KONU EDİLEBİLECEK GÜMRÜK VERGİLERİ

 

 Gümrük Vergisi

 Toplu Konut Fonu

 İlave Gümrük Vergisi

 Tütün Fonu

 Tek ve Maktu Vergi

 Ek Fon

 Dampinge Karşı Vergi

 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

 Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi

 Çevre Katkı Payı 

 Katma Değer Vergisi

 Telafi Edici Vergi (İhracat)

 Özel Tüketim Vergisi

 TRT Bandrol Ücreti (Ticari olmayan eşya için) 

 Ek Mali Yükümlülük

 

 

UZLAŞMAYA KONU EDİLEBİLECEK PARA CEZALARI

 4458 sayılı Gümrük Kanunu

 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241

 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun

 4

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

 51

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

 16