İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

31351 (3. Mükerrer)/31.12.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3351 Sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar ile daha önce muhtelif sayı ve tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin  aşağıdaki tabloda yer alan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar” yürürlükten kaldırılmıştır.

3351 Sayılı Karar ile daha önceden farklı tarihlerde uygulamaya konulmuş olan ilave gümrük vergisi uygulamalarına ilişkin kararların ortaya çıkardığı karmaşıklık ve takip zorluğu ortadan kaldırılmıştır.

01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren bu karar ile daha önceki ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin kararlarda yer alan, ilave gümrük vergisi kararlarının yayımlanmasından önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın kararların yayımı tarihinden itibaren belirlenen sürede ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi tescil edilmesi veya özet beyan verilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulaması kapsamı dışında tutulmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bunun yanında, 3351 sayılı Kararın geçici 1. maddesi gereği, kararın yürürlüğe girdiği 01.01.2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı;

i) Avrupa Birliği, ii) Türkiye, iii) Birleşik Krallık iv) Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler

Menşeli eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

Öte yandan 01.01.2021 tarihi itibarıyla İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmış olması nedeniyle Avrupa Birliği ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması, İngiltere ile ülkemiz arasındaki ticarette geçersiz hale gelmiştir.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmış olmasına bağlı olarak, 31351(3. Mükerrer)/31.12.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan;

i) 3352 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10895 Sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 3/1-a maddesinde yer alan,

ii) Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“İngiltere” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yanında gerek Avrupa Birliği gerek ülkemiz, İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış durumdadır.

Ülkemizin İngiltere ile imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşması (ticari ilişkilerde karşılıklı tercihli tarife uygulaması), yürürlüğe girdiğinde iki ülke arasında uygulanacak tercihli tarife uygulamasının içeriği, kullanılacak menşe belgesi netlik kazanacaktır.

Bu nedenle, 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşyanın ülkemize girişinde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın yürürlüğe girmesine kadar, ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin bu Karar (3351 sayılı karar), eki listelerde ‘Diğer ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı esas alınarak hesaplanacak ilave gümrük vergisi teminata bağlanmak suretiyle işlem tesis edilecektir.

Teminat bağlanan ilave gümrük vergisi için Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte anlaşmada yer alan hükümlere göre yeni bir işlemin tesis edileceği tabiidir.

İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin 3351 Sayılı Kararın “Kapsam ve Uygulama Esasları” 2. maddesi ile “Kararın Uygulanmayacağı Durumlar” başlıklı 4. maddesi hükümlerini göz önüne aldığımızda, 3351 Sayılı Kararın, ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin bundan sonra yürürlüğe konulabilecek ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin temel düzenlemeleri de içerdiğini, bu bakımdan aynı zamanda düzenleyici bir karar da olduğunu söyleyebiliriz.

Tablo

SIRA NO

KARAR SAYISI

SIRA NO

KARAR SAYISI

1

12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

19

1/5/2017 tarihli ve 2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

2

21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

20

3/7/2017 tarihli ve 2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

3

30/9/2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

21

17/7/2017 tarihli ve 2017/10580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

4

13/10/2014 tarihli ve 2014/6884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

22

5/3/2018 tarihli ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

5

26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

23

6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

6

6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

24

9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

7

18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

25

15/1/2019 tarihli ve 651 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

8

18/5/2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

26

21/8/2019 tarihli ve 1475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

9

25/5/2015 tarihli ve 2015/7722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

27

17/10/2019 tarihli ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

10

15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

28

11/12/2019 tarihli ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

11

22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

29

17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

12

17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

30

20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

13

17/10/2016 tarihli ve 2016/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

31

20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

14

21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

32

11/5/2020 tarihi ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

15

12/12/2016 tarihli ve 2016/9640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

33

19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

16

12/12/2016 tarihli ve 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

34

27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

17

16/1/2017 tarihli ve 2017/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

35

4/8/2020 tarihli ve 2819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

18

1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,