DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE/İZİNLERİNE EK SÜRE VERİLMESİ

02.01.2021

31351(5.Mükerrer)/31.12.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracat:20020/18 sayılı Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine aşağıda yer alan “geçici madde 36” eklenmiş ve 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 36 – (1) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Eklenen “Geçici Madde 36” ile;

1)  2020 yılında dünya genelinde yaşanan koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalar adına; 31.12.2020 tarihinde önce düzenlenmiş olan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri

2) İhracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri

İçin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (31.12.2020) itibaren 6 (altı) ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun bulunduğu tarihten itibaren belge/izin orijinal (ilk belge/izin üzerinde yazan süre) süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği hüküm altına alınmıştır.

Tebliğe eklenen bu maddeden yararlanmanın koşulları;

1) Dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin 31.12.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması,

2) Belge/izin ihracat taahhüt hesabının henüz kapatılmamış olması veya

3) İhracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış olsa da müeyyidenin kısmen de olsa tahsil edilmemiş olması,

4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten yani 31.12.2020 tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması

Şeklindedir.

Sonuç olarak, yapılan bu düzenlemenin, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süresi bitmiş ancak ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olanları ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış olmakla birlikte müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olanları kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

Şükrü KELEŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

(Gümrük ve Ticaret Emekli Başmüfettişi)